Поискать ещё

Поиск документов со словами: в тексте   в названии  

Где полный текст документа?

Для просмотра полного текста документа необходима авторизация. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, нажмите слева вверху ссылку "Авторизация пользователя" и введите логин и пароль. Если у Вас еще нет аккаунта на нашем сервере, перейдите на страницу Услуги и цены для выбора удобного для Вас тарифного плана. Вы можете связаться с нашими менеджерами и обсудить условия получения полного доступа к нашей базе данных.

Как скачать документ в формате WinWord?

Для получения документа в формате WinWord нажмите ссылку "Скачать полный текст (Word)". На запрос системы "Открыть" или "Сохранить" - выберите нужное действие.

Созишнома байни Їуміурии Тоїикистон ва Федератсияи Россия дар бораи тартиби будубоши шаірвандони Їуміурии Тоїикистон дар ѕаламрави Федератсияи Россия

Текст документа (первые 1500 из 3867 знаков)Для поиска в тексте нажмите CTRL+F

Бо ѕарори Маїлиси намояндагони

Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон

аз 1 октябри соли 2013, № 1255

тасдиѕ шудааст

Созишнома байни Їуміурии Тоїикистон ва Федератсияи Россия дар бораи тартиби будубоши шаірвандони Їуміурии Тоїикистон дар ѕаламрави Федератсияи Россия

Їуміурии Тоїикистон ва Федератсияи Россия, ки минбаъд Тарафіо номида мешаванд,

бо маѕсади рушди минбаъдаи муносибатіои дўстона байни ду давлат,

муѕаррароти Аідномаи дўстњ, іамкорњ ва кўмаки мутаѕобилаи байни Їуміурии Тоїикистон ва Федератсияи Россияро аз 25 майи соли 1993 дастури амал ѕарор дода,

бо изіори иѕдоми мусоидат намудан ба рушди устувори иѕтисодии давлатіо ва іамоіангироии минбаъда, ки ба робитаіои амиѕи таърихњ ва маънавии байни халѕіои Тоїикистон ва Россия асос ёфтаанд,

ба мувофиѕаи зайл расиданд:

Моддаи 1

1. Шаірвандони Їуміурии Тоїикистон, ки муваѕѕатан дар ѕаламрави Федератсияи Россия ѕарор доранд, аз ўідадории баѕайдгузорњ дар макони будубош дар маѕомоти салоіиятдори Федератсияи Россия ба муддати 15 рўз озод карда мешаванд.

2. Мўілати будубоши мувакѕатњ, ѕи дар банди 1 моддаи мазкур нишон дода шудааст аз санаи воридшавии шаірванди Їуміурии Тоїикистон ба ѕаламрави Федератсияи Россия аз рўи вараѕаи тасдиѕшудаи муіоїиратњ бо нишони гузоштаи маѕомоти назорати саріадњ іангоми воридшавњ ба ѕаламрави Федератсияи Россия іисоб карда мешавад.

3. Дар іолати аз 15 рўз зиёд будубош намудани шаірванди Їуміурии Тоїикистон дар ѕаламрави Федератсияи Россия, шаірванди мазкур ўідадор аст дар маѕомоти салоіиятдори дар маіали будубоши худ дар Федератсияи Россия мутобиѕи ѕонунгузории он аз ѕайд гузарад.

Моддаи 2

Шаірвандони Їуміурии Тоїикистон іангоми будубош дар ѕаламрави Федератсияи Россия ўідадоранд ѕонунгузории онро риоя намояд.

Моддаи 3

Ба Созишномаи мазкур бо розигии мутаѕобилаи Тарафіо метавонад таљйирот ворид карда шавад.

Моддаи 4

1. Созишномаи мазкур аз санаи бо роііои дипломатњ гирифтани охирин огоіиномаи хаттњ дар бораи аз їониби Тарафіо иїро гардидани расмиёти дохилидавлатие, ки барои эътибор пайдо кардани он зарур мебошанд, эътибор пайдо мекунад.

2. Созишномаи мазкур ба мўілати номуайян баста мешавад. Іар яке аз Тарафіо метавонад тавассути огоіиномаи хаттњ бо роііои дипломатњ Тарафи дигарро огоі намуда, амали Созишномаи мазкурро ѕатъ намояд. Дар чунин іолат амали Созишномаи мазкур пас аз гузаштани 6 моі аз санаи гирифтани чунин огоіинома ѕатъ карда мешавад.

3. Іар яке аз Т