Авторизация

Логин

Пароль

Запомнить меня

Забыли пароль?

Поискать ещё

Поиск документов со словами: в тексте   в названии  

Где полный текст документа?

Для просмотра полного текста документа необходима авторизация. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, нажмите слева вверху ссылку "Авторизация пользователя" и введите логин и пароль. Если у Вас еще нет аккаунта на нашем сервере, перейдите на страницу Услуги и цены для выбора удобного для Вас тарифного плана. Вы можете связаться с нашими менеджерами и обсудить условия получения полного доступа к нашей базе данных.

Как скачать документ в формате WinWord?

Для получения документа в формате WinWord нажмите ссылку "Скачать полный текст (Word)". На запрос системы "Открыть" или "Сохранить" - выберите нужное действие.

Оинномаи муассисаи давлатии телевизиони "Илм ва табиат" аз 25 августи соли 2020, № 452

Текст документа (первые 1500 из 11193 знаков)Для поиска в тексте нажмите CTRL+F

Замимаи 1

ба ѕарори Іукумати

Їуміурии Тоїикистон

аз 25 августи соли 2020, №452

 

Оинномаи муассисаи давлатии телевизиони "Илм ва табиат"

1. МУЅАРРАРОТИ УМУМЊ

1. Оинномаи муассисаи давлатии телевизиони "Илм ва табиат" (минбаъдОинномаи мазкур) асосіои фаъолияти ташкилњ, іуѕуѕњ, иѕтисодњ, иїтимоњ ва фаъолияти дигари муассисаи давлатии телевизиони "Илм ва табиат" (минбаъдтелевизиони "Илм ва табиат")-ро муайян менамояд.

2. Муассиси телевизиони "Илм ва табиат" Іукумати Їуміурии Тоїикистон мебошад.

3. Телевизиони "Илм ва табиат" фаъолияти худро тибѕи Конститутсияи Їуміурии Тоїикистон, Кодекси граждании Їуміурии Тоїикистон, Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи телевизион ва радиошунавонњ", Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи матбуоти даврњ ва дигар воситаіои ахбори омма", Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи реклама", дигар санадіои меъёрии іуѕуѕии Їуміурии Тоїикистон ва Оинномаи мазкур ба роі мемонад.

4. Телевизиони "Илм ва табиат" барномаіои худро чун шабакаи давлатњ бо забони тоїикњ, инчунин бо дигар забоніои хориїњ дар давоми 24 соат дар як шабонарўз пахш менамояд.

5. Телевизиони "Илм ва табиат" аз лаізаи баѕайдгирии давлатњ шахси іуѕуѕњ ба іисоб меравад.

6. Телевизиони "Илм ва табиат" дорои моликияти давлатњ бо іуѕуѕи идоракунии оперативњ мебошад. Муассисаи мазкур дар Сарраёсати хазинадории марказии Вазорати молияи Їуміурии Тоїикистон іисобіои буїетњ ва махсус дошта, инчунин дорои харїнома, тавозуни мустаѕил, муір бо тасвири Нишони давлатии Їуміурии Тоїикистон ва номи муассиса ба забоніои давлатњ ва русњ, бланки фирмавњ, нишона, аломатіои нашрњ ва молњ мебошад.

7. Телевизиони "Илм ва табиат" іуѕуѕ дорад, ки аз номи худ шартномаіо бандад, іуѕуѕіои молумулкњ ва шахсии љайримолумулкиро ба даст оварад ва татбиѕ намояд, ба худ уідадорњ гирад, дар суд ба сифати даъвогар ва їавобгар баромад намояд.

8. Телевизиони "Илм ва табиат" аз нигоіи эїодњ мустаѕил аст. Назорати фаъолияти телевизиони "Илм ва табиат"-ро Кумитаи телевизион ва радиои назди Іукумати Їуміурии Тоїикистон амалњ месозад.

9. Сурољаи іуѕуѕии телевизиони "Илм ва табиат": Їуміурии Тоїикистон, шаіри Душанбе, кўчаи

2. МАЅСАД ВА ВАЗИФАІОИ АСОСЊ

10. Маѕсадіои асосии телевизиони "Илм ва табиат" аз иніо иборат мебошанд:

- таъмини аіолии Їуміурии Тоїикистон бо хабару гузоришіои фаврњ, барномаіои илмњ, барномаіо оид ба дастовардіои илмии олимони дохил ва хориїи кишвар, іамчунин, олами табиат ва дигар чорабиниіои телевизионие, ки дар їуміурњ ва берун аз он доир мегарданд;

- ташкил намудани чорабиниіои телевизионњ їиіати рушди шохаіои илм