Поискать ещё

Поиск документов со словами: в тексте   в названии  

Где полный текст документа?

Для просмотра полного текста документа необходима авторизация. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, нажмите слева вверху ссылку "Авторизация пользователя" и введите логин и пароль. Если у Вас еще нет аккаунта на нашем сервере, перейдите на страницу Услуги и цены для выбора удобного для Вас тарифного плана. Вы можете связаться с нашими менеджерами и обсудить условия получения полного доступа к нашей базе данных.

Как скачать документ в формате WinWord?

Для получения документа в формате WinWord нажмите ссылку "Скачать полный текст (Word)". На запрос системы "Открыть" или "Сохранить" - выберите нужное действие.

Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон аз 17 майи соли 2004 № 34 "Дар бораи маориф"

Текст документа (первые 1500 из 96176 знаков)Для поиска в тексте нажмите CTRL+F

Бо Ѕонуни ЇТ аз 22.07.2013 № 1004 аз эътибор соѕит дониста шуд

ЅОНУНИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН

ДАР БОРАИ МАОРИФ

(Ѕонуни ЇТ аз 28.12.2005 № 143, аз 22.12.2006 № 222, аз 18.06.2008 № 407, аз 26.03.2009 № 488, аз 19.05.2009 № 529, аз 5.08.2009 № 545, аз 21.07.2010 № 634, аз 25.03.2011 № 709)

Ѕонуни мазкур асосіои іуѕуѕи, ташкили, иїтимоию иѕтисодии инкишофи маорифро дар Їуміурии Тоїикистон муайян намуда, сохтори системаи маориф, принсипіои танзим, идоракуни, ваколату самтіои фаъолияти маѕомоти онро муѕаррар менамояд ва барои дигар санадіои меъёрии іуѕуѕии Їуміурии Тоїикистон оид ба соіаи маориф заминаи іуѕуѕи мебошад.

БОБИ 1. ЅОИДАІОИ УМУМЊ

Моддаи 1 Мафіуміои асосњ

Дар Ѕонуни мазкур мафіуміои зерин истифода мешаванд:

маориф - раванди бомароми таълиму тарбия ба манфиати шахс, їамъият ва давлат, ки дар он соіиби меъёри муайяни таісилот гардидани шаірвандро давлат муѕаррар кардааст;

соіиби таісилот - ба меъёри муайяни таісилот соіиб шудани шаірванд мебошад, ки бо іуїїати дахлдор тасдиѕ карда мешавад;

системаи маориф - маїмўи барномаіои таълими ва стандартіои давлатии таісилот, шабакаи муассисаіои таълимии амалкунанда, сарфи назар аз шакли ташкилию іуѕуѕи ва моликият, маѕомоти идораи маориф, муассисаю ташкилотіои он, хонандагон ва тарбиягирандагон, омўзгорон ва дигар кормандон, иттиіодияіои муассисаіои таълими, воіидіои зерсохтори ва дигар унсуре мебошанд. ки барои іалли маѕсаду вазифаіои ягона муттаіид гардида, ба татбиѕи сиёсати давлат дар соіаи маориф ва зиёд кардани саіми соі