Авторизация

Логин

Пароль

Запомнить меня

Забыли пароль?

Поискать ещё

Поиск документов со словами: в тексте   в названии  

Где полный текст документа?

Для просмотра полного текста документа необходима авторизация. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, нажмите слева вверху ссылку "Авторизация пользователя" и введите логин и пароль. Если у Вас еще нет аккаунта на нашем сервере, перейдите на страницу Услуги и цены для выбора удобного для Вас тарифного плана. Вы можете связаться с нашими менеджерами и обсудить условия получения полного доступа к нашей базе данных.

Как скачать документ в формате WinWord?

Для получения документа в формате WinWord нажмите ссылку "Скачать полный текст (Word)". На запрос системы "Открыть" или "Сохранить" - выберите нужное действие.

Ѕарори Іукумати Їуміурии Тоїикистон аз 2 июли соли 2009 № 385 "Дар хусуси тасдиѕи Созишнома байни Іукумати Їуміурии Тоїикистон ва Іукумати Їуміурии Латвия оид ба алоѕаи іавоњ"

Текст документа (первые 1500 из 38290 знаков)Для поиска в тексте нажмите CTRL+F

Іукумати Їуміурии Тоїикистон

ЅАРОР

Дар хусуси тасдиѕи Созишнома байни Іукумати Їуміурии Тоїикистон ва Іукумати Їуміурии Латвия оид ба алоѕаи іавоњ

Мутобиѕи моддаи 12 Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи шартномаіои байналмилалии Їуміурии Тоїикистон" Іукумати Їуміурии Тоїикистон ѕарор мекунад:

1. Созишнома байни Іукумати Їуміурии Тоїикистон ва Іукумати Їуміурии Латвия оид ба алоѕаи іавоњ, ки 9 феврали соли 2009 дар шаіри Рига ба имзо расидааст, тасдиѕ карда шавад.

2. Вазорати наѕлиёт ва коммуникатсияи Їуміурии Тоїикистон якїоя бо вазорату идораіои дахлдор їиіати татбиѕи Созишномаи мазкур чораіои зарурњ андешад.

3. Вазорати коріои хориїии Їуміурии Тоїикистон бо тартиби муѕарраргардида їониби Латвияро дар бораи аз їониби Їуміурии Тоїикистон иїро гардидани расмиёти дохилидавлатие, ки барои эътибор пайдо намудани Созишномаи мазкур заруранд, огоі намояд.

Раиси

Іукумати Їуміурии Тоїикистон                         Эмомалњ Раімон

аз 2 июли соли 2009 № 385

ш. Душанбе

СОЗИШНОМА байни Іукумати Їуміурии Тоїикистон ва Іукумати Їуміурии Латвия оид ба алоѕаи іавоњ

Іукумати Їуміурии Тоїикистон ва Іукумати Їуміурии Латвия, ки минбаъд "Тарафіои Аідкунанда" номида мешаванд,

іамчун иштирокчиёни Конвенсияи байналмилалии іавопаймоии гражданњ, ки барои имзо дар Чикаго аз 7 декабри соли 1944 боз аст,

зимни хоіиши имзои Созишнома бо маѕсади муѕаррар намудани алоѕаи іавоњ миёни ѕаламрави оніо ва хориї аз он,

ба мувофиѕати зерин расиданд:

Моддаи 1. Муѕаррарот

1. Барои маѕсадіои Созишномаи мазкур истилоіоти зерин маъниіои зайлро ифода менамоянд:

а) "Конвенсия" маънои Конвенсияи байналмилалии іавопаймоии гражданиро дорад, ки барои имзо аз 7 декабри соли 1944 боз аст, зимни илова тибѕи моддаи 90-и Конвенсия аз їониби Тарафіои Аідкунанда ѕабулгардида;

б) "іокимияти іавопаймоњ" нисбат ба Їуміурии Тоїикистон Вазорати наѕлиёт ва коммуникатсияи Їуміурии Тоїикистон ва нисбат ба Їуміурии Латвия Вазорати наѕлиёти Їуміурии Латвия ё дар іарду муносибат іаргуна маѕоми дигари барои иїрои вазифаіо дар айни замон аз їониби іокимиятіои зикршуда ваколатдоргардида;

в) "корхонаи іаво