Авторизация

Логин

Пароль

Запомнить меня

Забыли пароль?

Поискать ещё

Поиск документов со словами: в тексте   в названии  

Где полный текст документа?

Для просмотра полного текста документа необходима авторизация. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, нажмите слева вверху ссылку "Авторизация пользователя" и введите логин и пароль. Если у Вас еще нет аккаунта на нашем сервере, перейдите на страницу Услуги и цены для выбора удобного для Вас тарифного плана. Вы можете связаться с нашими менеджерами и обсудить условия получения полного доступа к нашей базе данных.

Как скачать документ в формате WinWord?

Для получения документа в формате WinWord нажмите ссылку "Скачать полный текст (Word)". На запрос системы "Открыть" или "Сохранить" - выберите нужное действие.

Ѕарори Іукумати Їуміурии Тоїикистон аз 27 январи соли 2011 № 23 "Дар бораи натиїаіои рушди иїтимоию иѕтисодии Їуміурии Тоїикистон дар соли 2010 ва вазифаіо барои соли 2011"

Текст документа (первые 1500 из 19361 знаков)Для поиска в тексте нажмите CTRL+F

Іукумати Їуміурии Тоїикистон

ЅАРОР

Дар бораи натиїаіои рушди иїтимоию иѕтисодии Їуміурии Тоїикистон дар соли 2010 ва вазифаіо барои соли 2011

(ѕарори Іукумати ЇТ аз 7.10.2011 № 499, аз 3.12.2011 № 614)

Дар натиїаи татбиѕи тадбиріое, ки аз Паёми Президенти Їуміурии Тоїикистон ба Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон дар бораи самтіои асосии сиёсати дохилњ ва хориїии Їуміурии Тоїикистон, Стратегияи паст кардани сатіи камбизоатњ дар Їуміурии Тоїикистон барои соліои 2010-2012, Консепсия ва самтіои асосии фаъолияти баъдибўіронии Іукумати Їуміурии Тоїикистон барои соли 2010 ва дигар барномаіои рушди иїтимоию иѕтисодии минтаѕавњ ва соіавии мамлакат бармеоянд, инчунин иїрои ѕарору супоришіои Іукумати Їуміурии Тоїикистон, сарфи назар аз таъсири оѕибатіои манфии бўірони молиявию иѕтисодии їаіонњ, инчунин мушкилоти таъминот бо барѕ дар давраи тирамоіу зимистон ва офатіои табиии бавуѕўъомада, дар маїмўъ рушди бонизоми иѕтисоди миллњ дар соли 2010 таъмин гардид.

Дар соли сипаригашта афзоииш воѕеии маїмўи маісулоти дохилии кишвар ба андозаи 106,5 фоиз, ё дар іаїми 24,7 миллиард сомонњ таъмин гардид. Маїмўи маісулоти дохилњ ба ѕар сари аіолњ ба 3230 сомонњ баробар шуда, нисбат ба соли 2009 17,8 фоиз зиёд гардид.

Дар сохтори маїмўи маісулоти дохилњ іиссаи истеісоли моліо 41,6 фоиз, хизматрасониіо 47,9 фоиз ва андозіо 10,5 фоизро ташкил намуданд.

Рушди иѕтисодиёт асосан аз іисоби зиёдшавии іаїми истеісоли маісулоти саноатњ (109,7 фоиз), кишоварзњ (106,8 фоиз), гардиши савдои чакана (110,2 фоиз), хизматрасониіои пулакњ (113,1 фоиз) ва маблаљгузорњ ба сармояи асосњ (111,5 фоиз) таъмин гардидааст.

Бо дарназардошти таъсири омиліои беруна, ки ба рушди бахши наѕлиётии кишвар таъсири манфии худро расонидаанд, боркашонњ ва мусофиркашонњ тавассути роіи оіан дар муѕоиса нисбат ба соли 2009 71,0 фоиз таъмин гашт. Бо вуїуди ин, аз рўи дигар намудіои наѕлиёт, боркашонњ нисбат басоли 2009 109,3 фоиз таъмин гардид.

Іаїми умумии даромади Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон аз рўи іисоботи пешакњ дар сатіи 100,3 фоиз таъмин гардида, ба Буїети давлатњ 6,5 миллиард сомонњ маблаљ ворид шуд, ки ин нисбат ба маїмўи маісулоти дохилии кишвар 26,3 фоизро ташкил дода, аз он даромади їории буїети давлатњ мутаносибан 100,4 фоиз ва 4,9 миллиард сомониро ташкил намуда, нисбат ба маїмўи маісулоти дохилњ 19,8 фоизро дар бар мегирад. Пардохтіои андозњ ва гумрукњ дар ин давра 101,6 фоизро ташкил менамоянд.

Иїрои буїети їуміуриявњ дар ин давра дар сатіи 95,3 фоиз таъмин гардидааст.<